Pogoji poslovanja RINGER

Splošni pogoji poslovanja RINGER d.o.o., Šuceva ulica 23, 4000 Kranj

1. Ponudba in sklenitev pogodbe

Vse ponudbe podjetja Ringer d.o.o. (v nadaljevanju dobavitelj) so na začetku nezavezujoče. Naročilo, oddano pri Ringer d.o.o., se šteje za sprejeto le, če ga Ringer d.o.o. pisno ne zavrne v osmih dneh po oddaji naročila. Naročnika pa naročilo zavezuje, ko je podpisano. Z oddajo naročila podjetju Ringer stranka potrdi popolno veljavnost teh pogojev poslovanja in dobave ter se strinja s hrambo pogodbe in podatkov o naročniku na naslovu. Izjave, ki jih dajo zaposleni v Ringerju ali druge osebe, ki jih Ringer zaposli, so veljavne le pod pogojem, da jih Ringer pisno potrdi.

2. Cene in plačilo:

V primeru obročnih ali menjalnih transakcij je potrebno DDV plačati takoj po prejemu dostave!

Plačilni nalogi so kot način plačila sprejeti samo, če je mogoče za njih uveljaviti popust. Poleg tega stranka prevzame stroške popusta za plačilne naloge, ne glede na to, ali bodo plačilni nalogi izdani ali ne. V primeru zamude pri plačilu bodo stranki zaračunane zamudne obresti v višini 12 %.

V primeru neupoštevanja dogovora o obročnem odplačevanju (tudi v primeru obveznosti izmenjave plačilnih nalogov) celoten preostali znesek takoj zapade v plačilo. V primeru zamude pri plačilu ima podjetje RINGER d.o.o. pravico do zadržanja dostave. Zadržanje plačil zaradi kakršnih koli nasprotnih zahtevkov s strani stranke ni dovoljeno, niti kakršna koli kompenzacija glede tega. Upravičene pritožbe lastniku ne omogočajo zadržanja celotnega zneska, ampak samo ustreznega dela zneska na računu, ki se sklada z verjetnim minimalnim trudom za odstranitev.

V primeru plačila na obroke ali položnice, je treba DDV plačati takoj po prejemu pošiljke! Menice se sprejmejo kot plačilo le, če je mogoče ugotoviti, da jih je mogoče znižati. Poleg tega naročnik krije diskonte, povezane z menicami, ne glede na to, ali se bo o menici pogajalo ali ne. V primeru zamude pri plačilu se naročniku zaračunajo zamudne obresti po stopnji 8%. V primeru neizpolnjevanja obročne pogodbe (velja tudi v primeru menice) zapade v plačilo celotni neporavnani znesek takoj. V primeru neplačila plačila ima Ringer d.o.o. pravico, da zadrži dostavo. Zadrževanje plačil zaradi kakršnih koli nasprotnih zahtevkov naročnika ali izravnava plačil proti takšnim nasprotnim zahtevkom ni dovoljeno. Utemeljene pritožbe naročniku ne dajo pravice, da zadrži celoten znesek računa, temveč le njegov ustrezen delež, ki ustreza predvidenemu minimalnemu popravljalnemu naporu. Za najeto blago se dogovorjena najemnina obračuna zadnji dan v koledarskem mesecu. Če kupec ne izpolni dolgovanih plačil, ima Ringer pravico zahtevati vrnitev blaga, ki se nahaja v prostorih stranke, potem ko določi sedemdnevni odlog. V primeru, da kupec te zahteve ne izpolni takoj, ima Ringer pravico prevzeti blago na stroške in tveganje stranke. V tem primeru se za odvzem ali prevzem blaga ne šteje, da odstopa od pogodbe, če Ringer o tem ni izrecno pisno dogovoril in potrdil. Vse ugodnosti in popusti, odobreni stranki po posebnih pogodbah, prenehajo veljati, če stranka ne izpolni zapadlih obveznosti, ki se plačajo Ringerju.

Embalažo fakturiramo po ceni. Vrnjene embalaže ne sprejemamo. Naša številka licence ARA je 7030. Naročnik lahko od podjetja Ringer kupi dodatne storitve proti plačilu provizije (npr. Računske storitve, svetovalne storitve, koordinacijske storitve, transportne in logistične storitve, čiščenje, popravila itd.) Ločena pristojbina, ki jo je treba plačati za te dodatne storitve, bo določena pred oddajo naročila in obračunom posebej.

3. Pakiranje in dodatne storitve:

Embalažiranje zaračunamo dodatno. Vrnjene embalaže ne sprejemamo.

Naročnik lahko od podjetja Ringer naroči dodatne storitve ob plačilu provizije (npr. računske storitve, svetovalne storitve, koordinacijske storitve, transportne in logistične storitve, čiščenje, popravila itd.) Ločena pristojbina, ki jo je treba plačati za te dodatne storitve, bo določena pred oddajo naročila in obračunom posebej.

4. Roki dobave:

Nepredvideni dogodki, na katere nimamo vpliva, kot so požar, mobilizacija, zaseg, embargo, prepoved prenosa tuje valute, vstaja, pomanjkanje transporta, splošno pomanjkanje zalog, omejitev dobave energije, stavke, na splošno vsi primeri višje sile na strani  dobavitelja ali poddobavitelja ter zamude pri dostavi s strani transportnega podjetja, ustrezno podaljšajo rok dostave, ob upoštevanju trajanja dogodka.. Enako velja, če uradne ali druge odobritve tretjih oseb, potrebne za izvedbo pošiljk, niso prejete pravočasno.

Podaljšanje roka dobave ne opravičuje dodatnih zahtevkov naročnika in odstop od naročila. Odškodnina zaradi morebitno nastalih dodatnih stroškov naročniku je izključena.

Če je dogovorjen prevzem na klic in naročnik po prejetem obvestilu, da je blago pripravljeno za odpremo, takega klica ne opravi, mora naročnik blago prevzeti na zahtevo dobavitelja v štirih tednih od prejema obvestila.

5. Garancija in odškodnina:

5.1 Podjetje RINGER d.o.o.  bo v skladu z spodnjimi določili odpravilo pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost zaradi napake v konstrukciji, materialu ali zasnovi.

5.2 Garancijski rok je 6 mesecev od prevzema opreme ali od končane montaže v primeru dogovorjene dostave z montažo. Pravice in obveznosti prodajalca in kupca določa Zakon o varstvu potrošnikov.

5.3. Kupec lahko uveljavlja garancijsko zahtevo le v primeru pisnega obvestila v za to določenem roku 3 dni od prejema opreme in opisu vrste ter obsega napake Če obvestilo ni izvedeno pravočasno, so garancija, obveznosti in zahtevki za škodo ter odpravljanje napak izključeni. Podjetje RINGER d.o.o., bo po obvestilu o napaki pomanjkljivost odpravilo po lastni presoji na enega od naslednjih načinov:<br/>a, popravilo izdelke na lokaciji;<br/> b,  zagotovilo vračilo okvarjenih izdelkov ali okvarjenih delov za namen popravila, zamenjati okvarjene izdelke ali okvarjene dele.  Zaradi popravila okvare se garancijski rok ne podaljša.

5.4.​​​​​​​Če podjetje RINGER d.o.o. poskrbi za zamenjavo ali popravilo izdelkov, krije stroške dostave, če ni dogovorjeno drugače, kupec. Stroške vračila popravljenih in zamenjanih izdelkov ali delov k kupcu krije prodajalec, če ni navedeno drugače.

5.5. Na podlagi garancije zamenjani pokvarjeni izdelki ali deli ostanejo podjetju RINGER d.o.o..

5.6. Podjetje RINGER d.o.o. mora plačati samo stroške popravila okvare, ki jih izvede kupec, če je tako pisno dogovorjeno..

5.7. Garancijska obveznost podjetja RINGER d.o.o. veljajo samo za okvare, do katerih je prišlo  pri normalnih delovnih pogojih in uporabi. Garancije ne velja za okvare, ki nastanejo zaradi nestrokovne ali malomarne uporabe s strani kupca in njegovih podizvajalcev, zaradi slabega vzdrževanja, zaradi popravila ali zamenjav,  izvedenih nestrokovno in brez pisnega soglasja podjetja RINGER d.o.o. s strani osebe, ki ni nima pooblastila podjetja RINGER d.o.o. .Garancija ne velja zaradi normalne obrabe..

5.8. Za izdelke ali dele izdelkov, ki jih je podjetje RINGER d.o.o. pridobilo od poddobaviteljev, je podjetje RINGER d.o.o. odgovorno samo znotraj garancijskih rokov, poddobavitelje. Če podjetje RINGER d.o.o. pripravi izdelke na osnovi konstrukcijskih specifikacij, risb ali modelov, ki jih zagotovi kupec,  RINGER d.o.o. ne odgovarja za  pravilnost zasnove, temveč za to, da zagotavlja izvedbo modela v skladu s kupčevimi specifikacijami. Podjetje RINGER d.o.o. ne sprejema nikakršne odgovornosti za  naročena popravila ali zamenjavo ali spremembe rabljenih izdelkov oz. izdelkov tretjih ponudnikov, oz. za dobavo rabljenih izdelkov.

5.9. Po poteku garancije podjetje RINGER d.o.o. ne prevzema nobene dodatne odgovornosti, razennavedenih v tem členu, niti v primeru okvar, katerih vzrok je nastal pred potekom garancije.

5.10. Izrecno je določeno, da podjetju RINGER d.o.o. ni potrebno plačati nikakršne odškodnine kupcu za primer poškodb oseb, škode na izdelkih, ki niso predmet pogodbe, za posredno škodo ali izgubo dobička, razen če okoliščine posameznega primera nakazujejo na večjo malomarnost podjetja RINGER d.o.o.. V primeru, da je podjetje RINGER d.o.o. zavezano k plačilu odškodnine, mora kupec (stranka) poleg povzročene škode dokazati tudi vzročnost nezakonitega in krivdnega vedenja s strani podjetja RINGER d.o.o. ali njegovih zastopnikov. Odškodninski zahtevki zastarajo po šestih mesecih od ugotovitve škode s strani oškodovane strani, v vsakem primeru pa po treh letih po dobave opreme.

5.11. Kupljeni izdelki zagotavljajo varnost, ki jo je mogoče pričakovati na osnovi veljavne zakonodaje, navodil za uporabo in internih predpisov podjetja RINGER d.o.o. o ravnanju z izdelki predvsem glede obveznih peridičnih  pregledov in drugih podanih navodil.

5.12. Obveznost plačila odškodnine za nastalo škodona podlagi Zakona o varstvu potrošnikov, in zahtevkov glede odgovornosti za izdelke, ki jih je mogoče izpeljati iz drugih predpisov, je izključena.

5.13. Če je stranka kupec v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, mora garancijski ali odškodninski zahtevek pisno poslati podjetju RINGER d.o.o. v osmih dneh. od predaje (dostave) izdelka ali ugotovitve napake. Če je stranka podjetje, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

5.14. Izposojeno oprema je rabljena oprema; dostava rabljene opreme nikakor ne predstavlja napake. Naročnik ni upravičen do dostave nove opreme, razen če se pogodbeni stranki izrecno pisno ne dogovorita.

5.15. Naročnik je odgovoren za naročilo opreme za najem, ki bo ustrezala namenu uporabe. Tveganje uporabe prevzame naročnik. Škodo povzročeno na najeti opremi zaradi nepravilne uporabe naročnik povrne na naslednji način: Uničenje opreme: nadomestna vrednost po ceniku Ringer ob dobavi; poškodovanje opreme: povračilo stroškov popravila ali trenutne tržne vrednosti po lastni presoji Ringerja.

5.16. Naročnik je odgovoren za škodo, ki jo povzroči požar, poplava ali neuje, za škodo, ki nastane zaradi višje sile, za izgubo najete opreme, za tatvino in izginotje.

5.17. Tehnično svetovanje, ki ga nudi Ringer, je omejeno na poznane in predvidene pogojev uporabe; kakršna koli odgovornost družbe Ringer za nepredvidne dogodke je izključena, razen če je napačno svetovanje ali napačnega navodila posledica hude malomarnosti ali namernega namena. Dokazno breme nosi naročnik.

5.18. Tveganje, da naročnik zaradi vremenskih razmer, višje sile, zunanjih vplivov, vojne, terorizma, nalezljivih bolezni, pandemije, epidemij ali uradnih zapor in prepovedi ne bo mogel razporediti in uporabiti najetega ali kupljenega blaga, nosi naročnik. Najemnine se plačujejo tudi za obdobja, v katerih naročnik blaga iz omenjenih razlogov ne more uporabiti.

6. Prenehanje odgovornosti:

Odgovornost preneha, ko so izdelki predani špediterju, ali v primeru dogovora o dostavi na zahtevo, ko stranka prejme obvestilo o pripravljenosti za odpremo. Vsi kakršni koli nadaljnji zahtevki, vključno s kakršnimi koli odškodninskimi zahtevki, tudi v krivdnem primeru, so izključeni. Podjetje RINGER D.o.o. ni dolžno odpraviti napak dokler stranka ne izpolni svojih obveznosti plačil.

7. Obveznost plačila:

Stranka je svojo obveznost plačila izpolnila šele takrat, ko je podjetje RINGER d.o.o. prejelo plačilo. Za reševanje sodnih sporov je pristojno  sodišče Vöcklabruck ne glede na znesek nakupa.

8. Lastništvo opreme:

Podjetje RINGER d.o.o. ostaja lastnik dostavljene opreme dokler niso prejeta vsa plačila za naročeno opremo.

Izdelki ostanejo v naši izključni, neomejeni lasti do popolnega plačila celotnega računa. Če lastništvopreteče zaradi odprodaje tretjim osebam ali vgraditve v objekt, potem mora naročnik podjetju RINGER d.o.o. ob predaji  opreme tretji osebi izročiti vse terjatve, ki izhajajo iz preprodaje ali namestitve do tretje osebe. V takšnem primeru mora naročnik podjetje RINGER d.o.o. obvestiti, komu bo prodala izdelke, ki so predmet lastništva, in/ali pri kom bodo ti izdelki nameščeni.

V primeru zamude pri plačilu in začetku insolventnih postopkov nad premoženjem naročnika, zlasti v postopku prisilne poravnave ali stečaja, pa tudi v primeru zavrnitve insolventnih postopkov zaradi plačilne nesposobnosti naročnika , si dobavitelj pridržuje pravico, da lahko kadar koli prevzame izdelke na stroške stranke, tudi če so ti že v uporabi.

Pravica podjetja RINGER d.o.o. do lastništva in povrnitve dostavljenih izdelkov je neodvisna od tega , ali je podjetje RINGER d.o.o. že razglasilo odstop od pogodbe. Naročnik mora dostavljene izdeleke na lastne stroške zaščititi pred požarom, poplavo in drugimi poškodbami do popolnega plačila računa, obresti in stroškov.

V primeru zasega  ali uvrstitve v stečajno maso, mora naročnik takoj obvestili podjetje RINGER d.o.o. glede imena in točnega naslova upnika ali stečajnega upravitelja ter njihovih zastopnikov, številka sodnega postopka, znesek terjatev upnikov in datum dražbe

Sodni zaseg izdelkov ne ukine lastništva nad opremo.

Za prevoz najetega blaga do lokacije, ki ni določena v najemni pogodbi, je potrebno pisno soglasje Ringerja. Vse stroške, ki jih ima Ringer s prevozom najetega blaga na drugo lokacijo, krije naročnik.

9. Pravica podjetja RINGER d.o.o. za odstop od pogodbe:

Če podjetje RINGER d.o.o. po sklenitvi pogodbe o nakupu izve, da se stranka nahaja v slabem finančnem položaju, lahko podjetje RINGER D.o.o. zahteva odstop od pogodbe, ob upoštevanju nastalih stroškov, ne glede na to, ali je slaba finančna situacija kupca obstajala že v času podpisa pogodbe ali je nastopila kasneje.

10. Zavezujoča narava pogodbe:

Pogodba ostane veljavna tudi v primeru, da postanejo posamezne točke njenih določb neveljavne.

11. Odpoved stranke:

Preklici naročil s strani kupca zahtevajo izrecno dovoljenje podjetja RINGER d.o.o.. To dovoljenje bo izdano le v izjemnih primerih.

V primeru preklica naročila, ki ga odobri podjetje RINGER d.o.o., mora kupec, ki umakne naročilo, plačati prekinitveno takso v višini 20% nabavne cene in vse dodatne stroške ter škodo, ki jo je utrpelo podjetje RINGER d.o.o

12. Splošne določbe:

12.1. Vse obveznosti, ki izhajajo iz pravnega posla, sklenjenega z RINGER d.o.o., nosijo pogodbeni partnerji slednjega in vsi pravni nasledniki pogodbenih partnerjev solidarno.

12.2. Za pravne posle, sklenjene s podjetjem RINGER d.o.o., velja izključno slovenska zakonodaj razen Konvencije OZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in kolizijskih pravil mednarodnega zasebnega prava.

12.3. Za reševanje pravnih sporov s podjetjem, je pristojno okrožno sodišče Voecklabruck..

12.4 Kupec se zavezuje k zaupnosti že sklenjenih in/ali v prihodnje sklenjenih pogodb z RINGER d.o.o.. Ta obveznost nerazkritja bo veljala tudi po prenehanju pogodbe in po prenehanju pogajanj o pogodbi.

12.5 Za najeto blago velja: Običajna obraba zaradi pravilne uporabe je vključena v najemnino. Izposojeno blago je treba podjetju Ringer vrniti v očiščenem stanju in mora izpolnjevati Ringerjeva merila kakovosti, ki veljajo ob dobavi. Naročnik bo podjetju Ringer povrnil stroške čiščenja, če je blago vrnjeno neočiščeno ali premalo očiščeno. V primeru, da je najeto blago poškodovano in popravilo ni možno, mu naročnik povrne nadomestno vrednost najetega blaga po Ringerjevem ceniku, ki velja ob dobavi. To nadomestilo naročniku ne podeli lastništva poškodovanega najetega blaga, razen če je prenos lastništva izrecno dogovorjen za vsak primer posebej.

_________________________________

Za vsa vprašanja se obrnite na nas - na našo ekipo​​​​​​​​​​​​​​.

Back to top